Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak

   Afyonkarahisar Sıhhat Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 657/ 4 B KONTRATLI İŞÇİ ALIM İLANI Üniversitemiz Sıhhat Uygulama ve Araştırma …

   Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak

   Afyonkarahisar Sıhhat Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

   657/ 4 B KONTRATLI İŞÇİ ALIM İLANI

   Üniversitemiz Sıhhat Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde sarfiyatları özel bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (b) fıkrası uyarınca kontratlı işçi olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esasların” Ek 2. hususunun (b) fıkrasına nazaran aşağıda belirtilen unvanlarda, 2020 yılı KPSS (B) kümesi puan sıralamaları temel alınmak suretiyle 40 kontratlı işçi alınacaktır.

   Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak

   GENEL KAİDELER VE AÇIKLAMALAR 1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, 2- Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

   3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı cürümler, devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahküm olmamak.

   4- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf yahut ilişiği olmamak.

   5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü unsur kararları gizli kalmak kaydı ile misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

   6- 2020 yılı KPSS imtihanına girmiş olmak,

   7- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan, emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

   8- Adaylara hizmet mukavelesi yapılacak olup, kontratta belirtilen kaideleri yerine getirmediği belirlenen (tespit edilen) adayların kontratları 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

   9- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususu mucibince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet mukavelesine karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut mukavele devri içerisinde Bakanlar Konseyi kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olması

   10- Başvuracak adaylarda üstte belirtilen özel kaideler ile 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel kurallar aranır.

   11- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSS P3 puanı temel alınacaktır.

   Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSS P93 puanı temel alınacaktır.

   Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSS P94 puanı temel alınacaktır.

   12- Müracaatlarda “Kamu Vazifelerinde Birinci Kere Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Yönetmelik” kararları uygulanır.

   13- 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet tarzı planlanan çalışma dahilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.

   NOT: Gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu tespit edilenlerin talepleri değerlendirilmeyecek, haklarında rastgele bir süreç yapılmış ise bu süreçler iptal edilecektir. Ayrıyeten, konusu hata teşkil eden konularda gerekli yasal yollara başvurulacaktır.

   MÜRACAAT YERİ VE FORMU

   1) Online olarak ilanda yer alan konumlara müracaatta bulunacak adayların https://ekampus.afsu.edu.tr/basvuru/ web adresinden müracaat yapılacak konum için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve müracaat sürecini tamamlaması gerekmektedir.(Başvuru kılavuzu web sitemizde mevcuttur.)

   2) Adaylar müracaat esnasında oluşturdukları kullanıcı ismi ve şifresi ile üye girişi yaparak müracaatlarının tanımlanıp tanımlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.

   3) Adaylar ilan edilen takımlardan yalnızca birine başvurabilecek olup birden fazla takıma müracaat yapamayacaktır. (Birden fazla duruma müracaat yapan adayların her iki müracaatında geçersiz sayılacaktır.)

   4) Adaylar KPSS puan tipi, yılı ve puanını içeren evraklarını ÖSYM web servisleri aracılığı ile barkodlu evrak üretilmeli ve online kayıt sistemine bu evrak PDF formatında yüklenmelidir. Adayların tercih edilen konum için belirlenen KPSS puan çeşidi ve yılı ile mezuniyet belgeleri/diplomaları denetim edilecek olup, başvurulan duruma uygun olmaması durumunda müracaat süreci değerlendirmeye alınmayacaktır. İstenilen evraklar (Diploma/Mezuniyet evrakı, KPSS (B) kümesi imtihan sonuç evrakı, fotoğraf, nüfus cüzdanı vb.) ilgili alanlara yükleyecektir.

   5) Başvurusu “Başvurunuz alınmıştır. ” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır.

   6) Müracaat süreçleri ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilecektir.

   7) Online müracaatlar dışında şahsen, posta ve e-posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

   8) Online Müracaat süreçleri sırasında gerçeğe karşıt evrak verdiği ya da beyanda bulunduğu yahut eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen dokümanları ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, mukaveleleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal süreç yapılacaktır.

   9) Adaylar Kurumumuz ilanına müracaatta bulunarak 6698 sayılı Şahsî Dataların Korunması Kanununa(KVKK) kapsamında; Şahsî datalarının kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasına muvafakat vermiş sayılırlar.

   C- MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

   1) Müracaat sonunda yazılı ve/veya kelamlı imtihan yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınarak mukavele yapmaya hak kazanıp kazanmadıkları birinci evvel 6698 sayılı Şahsî Bilgilerin Korunması Kanununa kapsamında şahsî bilgileri gizlenerek ilan edilecek olup, ardından web sitemizde duyurular menüsünde https://ekampus.afsu.edu.tr/basvuru/ adresindeki web portalına kendi kullanıcı kodu ve şifrelerini kullanmak yoluyla giriş yaparak öğrenilebilecektir. İlgili web adresi portalında (kişiye özel) şahsa yapılan bildirim tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

   2) Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına nazaran yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle evvel mezun olmuş olan, bununda birebir olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.

   3) Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların müracaat yapmadığı, feragat ettiği yahut adayın kuralları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her takım sayısı için 1(Bir) yedek aday belirlenecek olup) KPSS puan sırasına nazaran sırası ile çağırılarak atama yapılacaktır.

   4) Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı kuralları yerine getirmelidir.

   5) Müracaat sonunda gerçeğe alışılmamış doküman ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal süreç yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Yönetimimiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

   6) Kontratlı konumlara yerleşen adaylar sonuçların ilanından itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde Afsü İşçi Daire Başkanlığı İdari İşçi Ünitesine şahsen başvurması gerekmektedir. Evraklarını mühleti içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Dokümanların teslimini müteakip yerleştirme süreci yapılacaktır. Kontratlı işçi durumlarına yerleştirildiğinin adaylara bildirisinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62’nci hususunda belirtilen mühletler içerisinde aday vazifesine başlamak zorundadır.

   7) İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları uygulanır.

   MÜRACAAT ESNASINDA SİSTEME YÜKLENECEK EVRAKLAR

   1- Kontratlı işçi müracaat formu (Online müracaat sonrasında form sisteme otomatik yüklenmektedir.)

   2- Tahsil durumları itibariyle ilgili 2020 yılı KPSS (B) imtihanından alınmış olan KPSS sonuç evrakı fotokopisi (ÖSYM Sisteminden “Barkodlu” Denetim Kodu Olan) Adayların Sonuç dokümanları ÖSYM kayıtları ile denetim edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların müracaatları geçersiz sayılacaktır. PDF olarak sisteme yüklenecektir.

   3-Mezuniyet evrakı aslı yahut onaylı sureti (PDF olarak sisteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

   4-1 adet Fotoğraf (jpeg formatında sisteme yüklenecektir. )

   5-Nufüs Cüzdanı aslı ve fotokopisi (PDF olarak siteme yüklenecek)

   6-Erkek adaylar için Askerlik Durum Dokümanı (PDF olarak siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

   7-Adli Sicil Kaydı (PDF olarak siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

   8-Varsa daha evvel çalışmış olduğu SGK Hizmet Dökümü (PDF olarak siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

   9-Sertifika istenen ilan için ilgili doküman (PDF olarak sisteme yüklenecektir.)

   10-Koruma ve Güvenlik Vazifelisi İlanı için (Erkek-Bayan) Boy-Kilo endeksini gösterir Sıhhat Kuruluşu onaylı doküman (PDF olarak sisteme yüklenecektir.)

   Adres :

   Afyonkarahisar Sıhhat Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü

   İşçi Daire Başkanlığı

   Zafer Sıhhat Külliyesi A blok

   Dörtyol Mah. 2078 Sokak No:3

   AFYONKARAHİSAR

   Bilgi için irtibat telefonu : 0 (272) – 2463335/Dahili 40305/40315/40320

   Eposta adresi: personel@afsu.edu.tr

   1306/1-1

   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.