Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 sözleşmeli personel alacak

Kütahya Sıhhat Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Kontratlı işçi çalıştırılmasına ait 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi …

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 sözleşmeli personel alacak

Kütahya Sıhhat Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kontratlı işçi çalıştırılmasına ait 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar”da yer alan Ek 2’inci hususun (b) fıkrası yeterince yazılı ve/veya kelamlı imtihan yapılmaksızın, KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı ünitelerde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen durumlara masrafları özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 4 kontratlı işçi (4/B) alınacaktır.

5 000001

I- GENEL VE ÖZEL KAİDELER

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. hususundaki yaş kaidelerini taşımak,

3- Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahküm olmamak.

5- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanun’un 53. hususu kararları gizli kalmak kaydıyla misyonunu devamlı yapmasına, mani olabilecek akıl hastalığı ve beden sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsuru mucibince, kontratlı olarak istihdam edilenler, hizmet mukavelesine ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukaveleleri feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde Bakanlar Konseyi Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.

8- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- Yapılacak vazife gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya rastgele bir mahzuru olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

10- İş deneyimleri ilan kurallarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı.

11- Adaylar ilan edilen takımlardan yalnızca birine başvurabilecek olup birden fazla takıma müracaat yapamayacaktır.

12- Adaylarla hizmet kontratı yapılacak olup, mukavelede belirtilen koşulları yerine getirmeyen adayların mukaveleleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

13- Başvuracak adaylarda üstte belirtilen özel kaideler ile 657 sayılı Kanunun 48. hususunda belirtilen genel kurallar aranır.

14- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Kümesi KPSS P3 puanı temel alınacaktır.

Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) Kümesi KPSS P93 puanı temel alınacaktır.

Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Kümesi KPSS P94 puanı temel alınacaktır.

15- Müracaatlarda “Kamu Vazifelerine Birinci Sefer Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri” uygulanır.

16- KPSS’ de yüksek puan almış olmak kontratlı işçi duruma yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. İlanımızda belirtilen genel ve özel kaidelere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

17- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

18- Çeşitli KHK ile kamu vazifesinden çıkarılanlar müracaatta bulunamazlar.

19- Adaylar Kurumumuz ilanına müracaatta bulunarak 6698 sayılı Şahsî Bilgilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında; Şahsî bilgilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasına muvafakat vermiş sayılırlar.

II- MÜRACAAT YERİ VE FORMU:

Müracaat Yeri/Adresi:

Kütahya Sıhhat Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığı Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya/Merkez.

Müracaat Tarihleri:

Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Adaylar, müracaatlarını Üniversitemiz İşçi Daire Başkanlığına Üniversitemiz web sayfasında yer alan müracaat formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen evraklarla birlikte şahsen yahut posta yolu ile yapmaları gerekmektedir. Posta/kargo yoluyla yapılacak müracaatlarda yaşanabilecek gecikmelerde ve eksikliklerde Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

Müracaat İçin İstenen Dokümanlar:

1- KPSS (B) kümesi imtihan sonuç evrakı,

2- Müracaat formu, (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)

3- Diploma / Süreksiz Mezuniyet Dokümanı sureti yahut kare kodlu e-Devlet çıktısı)

4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

5- Fotoğraf, (1 adet)

6- Askerlik Durum Dokümanı, (Erkek adaylar için)

7- Deneyim evrakı, (istenen unvana ait deneyim dokümanı ve SGK prim dökümü)

8- İsimli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doküman kabul edilecektir)

III- MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Atanmaya hak kazanan adaylara ait asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen dokümanlar Üniversitemiz web (www.ksbu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen evrakları Üniversitemiz İşçi Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu müddet içerisinde evrakları tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir.

Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde yahut aranan kaideleri taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan muvaffakiyet puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Bu ilan bildirim mahiyetinde olacağından, ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

2034/1-1

Puan Ver

BUNLARA DA GÖZ ATIN

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

DİKKAT

Bu sayfanın içeriğini kopyalayanması yasaktır.