Trabzon Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alacak

   Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden: KONTRATLI İŞÇİ ALIM İLANI 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü unsurunun B fıkrasına nazaran …

   Trabzon Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alacak

   Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:

   KONTRATLI İŞÇİ ALIM İLANI

   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü unsurunun B fıkrasına nazaran istihdam edilmek ve masrafları Üniversitemiz Özel Bütçesinden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararına ekli “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar”ın Ek 2’nci hususunun (b) fıkrasına nazaran 2020 (B) kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle, yazılı ve kelamlı mülakat yapılmaksızın tabloda belirtilen durumlara kontratlı işçi alınacaktır.

   Trabzon Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alacak Trabzon Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alacak Trabzon Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alacak Trabzon Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alacak Trabzon Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alacak Trabzon Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alacak

   GENEL / ÖZEL ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR:

   1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. hususunda belirtilen aşağıdaki genel koşullar ile üstteki tabloda aranan nitelikler kısmındaki özel kaideler aranacak olup adaylar ilanda yer alan durumlardan yalnızca birine müracaat edebilecektir.

   a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

   b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

   c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkum olmamak.

   d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut vazifeye başlamasına mani hali bulunmamak.

   e) 657 sayılı Kanunun 53’üncü hususu kararları gizli kalmak kaydıyla, misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl/ruh sıhhati ve beden hastalığı ile ilgili özrü bulunmamak.

   2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü hususunun (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47’nci hususunun 5’inci fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “Sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet kontratı asıllarına ters hareket etmesi nedeni ile kuramlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut mukavele periyodu içerisinde Bakanlar Heyeti kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler” kararı uyarınca bu unsura muhalif durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

   3- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi P3 puanı, önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi P93 puanı, ortaöğretim mezunları için KPSS (B) kümesi P94 puanı temel alınacaktır. Ayrıyeten aranan nitelikler kısmındaki özel koşullara ait belge/sertifikalar eksiksiz olarak teslim edilecektir. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan tahsil kuralına uygun olması gerekmektedir.

   4- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

   5- Nöbet yöntemi çalışmaya pürüz bir durumu bulunmamak.

   6- Çeşitli Kanun Kararında Kararnameler ile kamu misyonundan çıkarılanlar ilana müracaatta bulunamaz.

   7- ilanda belirtilen genel ve aranan nitelikler kısmındaki özel kaidelerin ilan tarihinin birinci günü prestijiyle sağlanıyor olması gerekmektedir.

   8- Müracaatlar incelendikten sonra atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri ile misyonlarına başlayış tarihleri Üniversitemiz www.trabzon.edu.tr web adresi ile İşçi Daire Başkanlığının [email protected] web adresinde ilan edilecektir.

   9- Gerçeğe karşıt doküman verdiği yahut beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve yönetim tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Müracaatlar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde Trabzon Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığına müracaat formu ve istenilen öteki dokümanlar ile birlikte şahsen yahut posta yolu ile yapılacaktır. Müracaat yahut atanma için istenilen evrakları eksik teslim eden, geç müracaatta bulunan yahut nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına süreç yapılmayacaktır. Fax yahut elektronik posta (e-mail) yolu yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

   2020 KPSS (B) kümesi puan sıralamasında ilgililerin puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

   İlan edilen takımın 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecek olup sonuçlar asıl ve yedek olarak ilan edilecektir. Bu ilan bildirim mahiyetinde olacağından adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

   Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan başvurusunu belirtilen müddet içerisinde yapmayanların yerine yedek olarak kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Yerleşmeye hak kazanan adaylara ilgili mevzuat gereği arşiv araştırması yapılacak olup sonucun olumlu olması halinde vazifelerine başlayış süreçleri yapılacaktır. Adaylar ile hizmet mukavelesi yapılacak olup mukavelede belirtilen koşulları yerine getirmeyen adayın kontratı 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir. İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları geçerlidir.

   NOT: Adayların fiyatları Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali İdare ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 22.01.2022 tarih ve Sıra No:4 sayılı Genelgesi uyarınca hizmet yılı 5 yıldan az olanlara nazaran belirlenecek olan sayılara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra net fiyatlar belirlenecektir.

   İSTENEN DOKÜMANLAR

   2020 KPSS (B) kümesi imtihan sonuç evrakı

   Özgeçmiş

   Diploma Örneği (e-Devlet sistemi üzerinden alınan karekodlu belge)

   Nüfus cüzdanı fotokopisi

   Müracaat Formu

   Askerlik durum evrakı (erkek adaylar için)

   Aranan niteliklerde istenilen özel kaideye ilişkin sertifikaya ait evrak (İlgili meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü yahut hizmetin geçtiği yerden alınacak onaylı belge)

   Aktüel isimli sicil kaydı (e-Devlet sistemi üzerinden alınan belge)

   2 adet aktüel vesikalık fotoğraf

   Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi konumu için geçerli özel güvenlik vazifelisi kimlik kartı

   İlgililere ilanen duyurulur.

   1171/1-1

   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.